ARENGUKAVA

KENE lasteaia arengukava annab ülevaate eralasteaia põhitegevuse ja idee iseloomustusest, ressurssidest, hetke situatsioonist ja arengusuundadest järgneva kolme tegevusaasta jooksul. Tegemist on uue, alles alustava eralasteaia arengukavaga. Arengukava lähtub KENE lasteaia põhikirjast ja õppekavast, Eesti elukestva õppe strateegiast 2020 ning Eesti Vabariigi haridust puudutavatest riiklikest õigusaktidest:

◦ Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord
◦ Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis
◦ Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded
◦ Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
◦ Erakooliseadus
◦ Koolieelse lasteasutuse seadus
◦ Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule
◦ Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale
◦ Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord

LASTEAIA ÜLDANDMED 

Lasteasutuse nimi KENE Lasteaed
Pidaja Kenetrin OÜ
Õiguslik seisund eralasteasutus
Liik lasteaed
Teeninduspiirkond Tartumaa
Registrikood 14209465
Lasteaia asukoht Tähe 98, Tartu
Telefon 55984956
E-post info@kenelasteaed.ee
Rühmad liitrühm, tasandusrühmad
Tegevjuht Triin Nõmmistu
Lahtioleku aeg 7.30-18.00


MISSIOON

KENE lasteaed on koostööaldis, eriline, nutikas ja empaatiline eralasteasutus, mis pakub kõige innovaatilisemat alushariduse õpet Tartumaal elavatele 1,5-7- aastastele lastele.

VISIOON

KENE lasteaed vähendab kergemate hariduslike erivajadustega laste lasteaiajärjekorda Tartumaal ning on turuliider eralasteaia teenust pakkuvate ettevõtete seas, tagades lastele kõige kaasaegsema arengu-ja kasvukeskkonna.

ERIPÄRA

KENE on: Koostöövalmis! Eriline! Nutikas! Empaatiline!

PÕHIVÄÄRTUSED

1. Koostöövalmidus - lasteaias viiakse laste koostööoskuse arendamiseks läbi õppetegevusi, kuhu kaasatakse Robootika vahendeid. Lisaks tehakse koostööd erinevate ettevõtete ja organisatsioonidega õppetegevuste põnevamaks muutmiseks. Oluliseks peetakse lasteaia personali koostööd lapsevanematega. Infovahetuse hõlbustamiseks kasutab KENE lasteaed eLasteaed.ee infosüsteemi. 
2. Erilisus - lasteaed arvestab lapse eripäradega, tagades talle isikuomadustest lähtuva õppe-ja kasvukeskkonna. Lasteaias tunnustatakse kõrgelt lapse isiklikku lähenemist õppetegevustesse ning keskendutakse igakülgselt lapse tugevuste arendamisele.
3. Nutikus - lasteaed kasutab oma tegevuses kõige innovaatilisemaid vahendeid, tagamaks kaasaegse õpi-, kasvu- ja töökeskkonna nii lastele, kui ka personalile.
4. Empaatilisus - lasteaed toetab kaasava hariduse põhimõtet, mille järgi on kõigil õppijatel õigus saada haridust vastavalt oma võimetele ja vajadustele.

PÕHITEGEVUSE ISELOOMUSTUS

KENE lasteaed on uus alustav eralasteaed, mis on loodud lisaks tavalastele, ka arengu toetamist vajavatele lastele:
Kognitiivse ning keele ja kõne arengu toetamist vajavad lapsed
Sotsiaalse arengu toetamist vajavad lapsed (käitumine, suhtlemine, tähelepanu, püsivus)

Eesmärk on toetada Tartumaa erivajadustega lapsi koostöös Tartumaa Rajaleidja keskusega, kes korraldab maakondliku nõustamiskomisjoni tööd.
Lasteaias on 3 rühma lastele vanuses 1,5 - 7 eluaastat. Lasteaia direktor moodustab õppeaasta alguseks vastavalt vajadusele sõime-, aia-, liit- või tasandusrühmad. Vajadusel on võimalik moodustada ka eri- või sobitusrühmi. Erivajadustega laps võetakse tasandus-, sobitus- või erirühma vastu vanema kirjaliku avalduse alusel ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse §-s 50 nimetatud nõustamiskomisjoni soovitusel.

Laste sobitamisel rühmadesse lähtume:
Nõustamiskomisjoni soovitusest
Lapse sobivusest sobitus- või tasandusrühma
Lapsevanema soovist
Komplekteerimise võimalustest (laste vanused, rühma täituvus)

 Sobitusrühma võetakse vastu kõnepuudega ja hüperaktiivseid lapsi.
Tasandusrühma võetakse vastu spetsiifiliste arenguhäiretega lapsi (sh kõnepuude ja -häirega lapsed).  

Õppe- ja kasvatustegevustesse kaasatakse planeeritult
1. Teraapiakoerad
2. Muusikateraapia      
3. AHHAA teadustegevused
4. Robootika vahendid (LEGO Education, Lego WeDo, Bee-Botid ja Blue-Botid)

LÄHTEKOHAD

Tegevusloa taotluse esitamiseks on lasteaial olemas järgmised dokumendid:
lasteaia põhikiri;
lasteaia õppekava;
lasteaia arengukava 2017-2020;
rendileping Agerinvest AS-iga 5 aastaks;
hoone: lasteaia ruumidele on antud kasutusluba lasteaia pidamiseks;
olemas on lasteaia asukohajärgse kohaliku omavalitsuse (Tartu linn) kirjalik arvamus.

Lisaks:

◦ Lasteaia ruumid on renoveeritud lasteaiale sobivaks ja rühmaruumide sisustus vastab Vabariigi Valitsuse määrusele „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule”
◦ Samuti on täidetud tuleohutusnõuded vastavalt „Tuleohutuse seadusele“ jt lasteasutuse tegevust reguleerivatele õigusaktidele.
◦ Hoone ruumid on vastavuses tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästenõuetega (terviseameti hinnang, päästeameti hinnang).
◦ Lasteaial on lastele mängimiseks mõeldud õueala (edaspidi mänguväljak), mis võimaldab lastele ohutut, eakohast, mitmekesist ja arendavat tegevust. Mänguväljak asub Forseliuse pargis, kuhu on Tartu linna poolt rajatud avalik mänguväljak.
Tartu linn on planeerinud mänguväljaku avamise 1.juunil 2017.

KENE lasteaia TUGEVUSED

 erivajadustega laste arengu toetamine,
innovaatilised õppe- ja kasvatustegevused,
tasandusrühmade puuduse lahendamine Tartumaa piirkonnas,
koostöö Tartumaa Rajaleidja keskusega.

PERSONALI KOOSSEIS JA KIRJELDUS

 Määrus Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis:

 Lasteasutusel on direktor.
 Lasteasutuse rühmas luuakse vähemalt üks õpetaja ametikoht ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 20 lõikes 6 sätestatud personali töökorralduse põhimõttest lähtuvalt õpetajat abistava töötaja ametikoht.
 Lasteasutuses luuakse iga kahe 2-aastaste ja vanemate laste rühma kohta 0,25 muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ametikohta. Juhul kui muusika ja liikumise õppe- ja kasvatustegevusi viib läbi rühmaõpetaja, ei pea olema loodud eraldi muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja ametikohti.
 Lasteasutuses, kus on tasandusrühmi, luuakse üks logopeedi ametikoht rühma kohta.
 Lasteasutuse laste üldteenindamiseks luuakse üks logopeedi ametikoht iga 30 kõneravi vajava lapse kohta.

Tabel 1. Ametikohad KENE lasteaias

Ametikoht Ametikohtade arv
Direktor 1
Rühmaõpetaja 3
Muusikaõpetaja 0,5
Logopeed 2
Pedagoogiline personal kokku 6,5
Rühma assistent 3
Õpetaja abi 6
Tugipersonal kokku 9

 Logopeedi töö eesmärgiks on:
 kommunikatsioonivõime, s.t suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja/või parandamine;
 neelamisfunktsiooni kujundamine ja/või taastamine (Logopeedi kutsestandard, tase 7)                                                        

Õpetaja töö on toetada õppijate arengut, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestades riiklikes õppekavades seatud eesmärkidega ja arendada oma kutseoskusi. (Õpetaja, tase 6 kutsestandard)

❖ Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega erivajadustega õppija toetamine ja suunamine eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas, esmase mahajäämuse ületamine/ vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega, tema lähimale arenguvallale vastava õpikeskkonna kujundamine. (Eripedagoog, tase 7 kutsestandard).


KVALIFIKATSIOONINÕUDED

Määrus Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded
 Lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid.
 Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.
 Lasteasutuse erirühma ja sobitusrühma õpetaja kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus, eripedagoogilised kompetentsid ja pedagoogilised kompetentsid.
 Lasteasutuse logopeedi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse.
 Lasteasutuse eripedagoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse.

Enne tegevusloa taotluse esitamist on personaliga sõlmitud eelkokkulepped lasteaeda tööle asumiseks.

Lasteaia direktoril on bakalaureusekraad (hetkel õpib magistriõppes) koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal. Ta on läbinud juhtimiskoolituse 160 tundi ning töötanud koolieelses lasteasutuses nii õpetajana, õppealajuhatajana kui ka direktorina.

 RÜHMAD 

RÜHM RÜHMA NIMI LASTE ARV RÜHMA KOOSSEIS
Tasandusrühm Terviselabor “Doktorid” 12 Rühmaõpetaja

Logopeed

Õpetaja abi
Tasandusrühm Teraapialabor “Kunstnikud” 12 Rühmaõpetaja

Logopeed

Õpetaja abi
Liitrühm Teaduslabor “ Teadlased” 20 Rühmaõpetaja

Õpetaja assistent

Õpetaja abi

Terviselabori laste õppe-ja kasvatustegevustes pannakse suurt rõhku tervislikule toitumisele. Laps kaasatakse õppetegevuste käigus nn toidulaborisse, mille käigus areneb kõnepuudega laste peenmotoorika ning aisting. Erivajadustega laste arengu tähtsaimaks osaks peame lapse toitumist. Terviselabori laps on uudishimulik ja algatusvõimeline.

Teraapialabori laste õppe-ja kasvatustegevustesse kaasatakse planeeritult teraapiakoerad ning muusikateraapia. Erivajadustega laste arendamisel kasutatakse innovaatilisi meetodeid. Iga laps on eriline, nii ka talle lähenemine läbi erinevate meetodite. Teraapialabori laps on empaatiline ning loov.

Teaduslabori laste õppe-ja kasvatustegevustesse kaasatakse planeeritult teaduskeskuse AHHAA ning MTÜ Robootika tegevused. Laste silmaring avaneb läbi innovaatiliste õppetegevuste, milles kasutatakse Robootika õppevahendeid. Teaduskeskuse AHHAA külastuste raames suureneb lapse huvi teaduse ja tehniliste lahenduste vastu. Teaduslabori laps on isikupärane ja läheneb asjadele innovaatiliselt.

MATERIAALSED RESSURSSID     

Finantseerimise põhimõtted           

Eralasteaed saab oma tegevuseks Tartumaa omavalitsustelt toetust kuumäära põhiselt ning lisaks tasuvad lapsevanemad õppemaksu. Õppemaksu ja toiduraha suurus ja tasumise kord määratakse lasteaia ja lapsevanema vahelise sõlmitud lasteaia kohakasutamise lepinguga. Õppemaksust saab lapsevanem tagasi tuludeklaratsiooni täites lapse koolituskulud vastavalt kehtivale tulumaksumäärale. Lisaks on võimalik eralasteaia pidajal taotleda erinevatest projektidest toetuseid.

Lasteaiateenuse hind kujuneb ühe lapse kohta järgnevalt: 

Eralasteaiale eraldatava toetuse suuruse kehtestamine 2017. aastaks Tartu linnas:
 Eralasteaiale täisajalist õppekohta kasutava lapse kohta 2017. aastal eraldatava toetuse kuumäär on 200 eurot ja päevamäär 9,52 eurot.
 Eralasteaiale sobitusrühmas õppekohta kasutava haridusliku erivajadusega lapse kohta 2017. aastal eraldatava toetuse kuumäär on 600 eurot ja päevamäär 28,56 eurot.
 Tasandusrühmas Tartu linna toetuse arvestuslik kuumäär on 400 eurot lapse kohta.

Lapsevanema kulu:
Lapsevanema poolt makstav KENE lasteaia õppemaks ühe lapse kohta on 119 €.
KENE lasteaias kehtivad õppemaksu soodustused juhul, kui lasteaias käivad ühe pere mitu last:
 Lapsevanem tasub 100% õppemaksu tasandusrühmas käiva lapse eest ning 50% liitrühmas käiva lapse eest.
 Kui ühe pere kaks last käivad mõlemad tasandusrühmas, tasub lapsevanem 100% ühe lapse õppemaksu ning 50% teise lapse õppemaksust.
 Kui ühe pere kaks last käivad mõlemad liitrühmas, tasub lapsevanem 100% ühe lapse õppemaksu ning 50% teise lapse õppemaksust.
 Iga kolmanda ning järgneva lapse õppemaksu soodustus on 50%.

Lapsevanem tasub lapse toidukulu kolme söögikorra – hommikusöögi, lõunasöögi ja õhtuoote eest. Toidukulu päevamaksumuse arvestab ja kehtestab toidu teenusepakkuja.

Huvitegevuse tulu ja kulu:
Üldjuhul hakkavad lasteasutustes huvitegevust korraldama mittetulundusühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes määravad ka osalustasu. Kui huvitegevust korraldab lasteasutus ise, siis kehtestab osalustasu pidaja.


KAASNEVAD RISKID JA NENDE VÄLTIMISE VÕIMALUSED
 

KAASNEVAD RISKID VÄLTIMISE VÕIMALUSED
rühmade täituvus Lapsevanemate informeerimine lasteasutuse eesmärkidest ja tegevustest läbi sotsiaalmeedia, toimiva kodulehekülje, meediakajastus(t)e ja infovoldikute.

Professionaalne teenusepakkumine. Toimiv koostöö Tartumaa omavalitsustega ja Tartumaa Rajaleidja keskusega.
lasteaia avamisega kaasnevad ettenägematud kulud; Ettenägematud kulud katab eralasteaia pidaja oma finantseeringust.
logopeedide puudus üle Eesti Koolitusloa taotluse esitamise hetkeks on KENE lasteaial olemas eelkokkulepe töösuhteks kahe logopeediga.
kõrge lasteaia teenuse õppemaks Õppemaksu suurus on odavam, kui näiteks Tartu linnas asuvas eralasteaias Anni. Õppemaksu suurus on põhjendatud pakutavate lisaväärtustega.
meeskonnatöö toimivus Parima koostöö saavutamiseks viiakse meeskonna sees järjepidevalt läbi arenguvestlusi ja koosviibimisi erimeelsuste lahendamiseks ja vältimiseks.


ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2017-2020

Põhisuunad ja tegevused on välja toodud kolmes valdkonnas: Eestvedamine ja juhtimine; Lapse individuaalse arengu toetamine; Õppe-ja kasvatustöö korraldus.


EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Põhisuund: Kujunenud on õppimist ja arengut toetav organisatsioonikultuur

Meede 1: Jätkusuutlikkus
 Lasteaia kohakasutamise lepingute sõlmimine
❖ Rühmade täituvus koostöös Tartumaa Rajaleidja keskusega ja Tartumaa omavalitsustega
 Lasteaia kodulehel ja Facebooki lehel lasteaia tegemiste kajastamine
 Edulugude tutvustamine avalikkusele
 Erinevates projektides osalemine (Keskkonna Investreeringute Keskus, SA Innove)
 Huviringide võimaldamine.
Meede 2: Kohustuslike dokumentide koostamine
 Lasteasutuse kodukord
 Lasteasutuse sisehindamise läbiviimise kord
 Lasteasutuse ühe õppeaasta tegevuskava
 Lasteasutuse keskkonna riskianalüüs
Meede 3: Kaasav juhtimine
 Lasteaia Nõukogu moodustamine ja selle tegevus
 Koostöö Tartumaa omavalitsustega, Tartumaa Rajaleidja keskusega            
 Kogu meeskonna osalemine arendustegevuses koosolekute ja ürituste kaudu
 Digitehnoloogia kasutamine töökorralduses
 Koostöö lastevanematega
    ◦  lapsevanemate kaasamine läbi õppe- ja kasvatustegevuste ning ürituste
    ◦ koolituste korraldamine lapsevanematele
 Küsitluste läbiviimine lapsevanemate ja töötajate seas
Meede 4: Tervisedenduse ja turvalise keskkonna loomine
 Tervist Edendava Lasteaia võrgustikuga ühinemine
 Projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ liitumine                              
 PRIA koolipuuvilja programmidega liitumine
 Vaikuse minutite baaskoolitus töötajatele                                                      
 Säästva arengu ja keskkonnahoiu põhimõtete järgimine asutuse tegevuses.
Meede 5: Personaalse arengu toetamine ja tööalane enesetäiendamine
 Arenguvestluste läbiviimine töötajatega                                
 Lasteasutuse personali koolitamine
 Koolitustel saadud kogemuste jagamine kolleegidega.
 Sisekoolitused õpetajatele ja abipersonalile
Meede 6: Digitehnoloogia ja tehnikaseadmete olemasolu
 Digitehnoloogia soetamine:
    ◦ Kõikidesse rühmadesse iPadid või arvutid
    ◦ Vähemalt 1 projektor lasteaias
    ◦ Smart-tahvel
    ◦ CD-mängijad igasse rühma
    ◦ aminaator
Koostööpartnerid: Tartumaa omavalitsused, Tartumaa Rajaleidja keskus, koolitusfirmad, koolitajad, lapsevanemad, lasteaia nõukogu, MTÜ Lastekaitse Liit, Tervisearengu Instituut, erinevad projektipartnerid: AHHAA Teaduskeskus, MTÜ Robootika, Abi-ja Teraapiakoerte Ühing, jt.


LAPSE INDIVIDUAALSE ARENGU TOETAMINE

Põhisuund:  Loodud on keskkond, kus pööratakse tähelepanu iga õppija individuaalsele ja sotsiaalsele arengule ning loovuse, ettevõtlikkuse ja koostööoskuse kujundamisele.

Meede 1: Lapse individuaalne arendamine
 Lastega osalemine erinevatel üritustel, võistlustel ja projektides ja nende juhendamine
 HEV probleemide varajane märkamine ja vajalike tugiteenuste rakendamine (logopeed, eripedagoog (sotsiaalpedagoog), teraapiakoerad)                                          
 Rakendatud on tugisüsteemid HEV laste toetamiseks (individuaalne arenduskava, eripedagoog, logopeed, vajadusel tugiisik)
 Vajadusel individuaalse arenduskava koostamine.
Meede 2: Kaasava hariduse rakendamine
 Vajadusel sobitusrühma olemasolu
 Laste erisuste märkamine, olukorra hindamine ja vastav tegutsemine
 Tugispetsialistide kaasamine laste arenguprobleemide lahendamisel ja analüüsimisel
 Lapse arengu hindamise süsteemi loomine
Meede 3: Huviringide rakendamine
 Huviringide avamine
 Robootika arendamine
Koostööpartnerid: lapsevanemad, Tartumaa Rajaleidja keskus,Tartumaa omavalitsused SA Innove, huviringide läbiviijad, Keskkonnahariduskeskused, MTÜ Robootika


ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS

Põhisuund: Arendatud on õppekava, õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimine on innovaatiline

Meede 1: Õppe- ja kasvatustöö arendamine
❖ eLasteaiaga liitumine www.elasteaed.eu
❖ Õppekava arendamine
❖ Projektõppe rakendamine õppe-ja kasvatustöös
❖ Teraapiakoerte kaasamine õppetegevuses on järjepidev
❖ Robootika vahendite kasutamine
❖ AHHAA- õppe organiseerimine rühmadesse
❖ Õppetöö läbiviimine väljaspool lasteaiakeskkonda (ettevõtted, loodus- ja keskkonnahariduskeskused, muuseumid, raamatukogud jt kultuuriasutused)
❖ Digitehnoloogia kasutamine õppetegevustes
❖ Keskkonna ja säästva arengu alaste hoiakute kujundamisega seotud tegevuste läbiviimine (säästlik tarbimine, jäätmete sorteerimine, õppeprogrammides osalemine, teemakohastel konkurssidel osalemine, üleriigiliste teemapäevade või -nädalate tähistamine)
Koostööpartnerid: huviringide juhid, Tartumaa omavalitsused, lapsevanemad, Politsei-ja Piirivalveamet, Maanteeamet, Keskkonnahariduskeskused, kultuuriasutused


ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

Lasteasutuse arengukava kuulub muutmisele seoses:
    haridusalase seadusandluse muudatustega;                                                    
    muudatustega riiklikus õppekavas;
    muudatustega lasteasutuse investeeringutes ja eelarves;
    lasteasutuse arengukavas määratud tähtaja möödumisega.