PÕHIVÄÄRTUSED

1. Koostöövalmidus - lasteaed teeb õppetegevuste põnevamaks muutmiseks koostööd erinevate koostööpartnerite ja organisatsioonidega. Oluliseks peetakse lasteaia personali koostööd lapsevanematega. Infovahetuse hõlbustamiseks kasutab KENE lasteaed ELIIS.ee infosüsteemi.
2. Erilisus - lasteaed arvestab lapse eripäradega, tagades talle isikuomadustest  lähtuva õppe- ja kasvukeskkonna. Lasteaias tunnustatakse kõrgelt lapse isiklikku lähenemist õppetegevustesse ning keskendutakse igakülgselt lapse tugevuste arendamisele. 
3. Nutikus - lasteaed kasutab oma tegevuses innovaatilisi lähenemisi, tagamaks kaasaegse õpi-, kasvu- ja töökeskkonna nii lastele, kui ka personalile.
4. Empaatilisus - lasteaed toetab kaasava hariduse põhimõtet, et jõuda võimalikult paljude õppijateni ja väärtustada ning toetada individuaalseid erinevusi. 

KENE lasteaia laps on ...
valmis igakülgseks koostööks lasteaia rühmaõpetajate, logopeedi, eripedagoogi, muusika-ja liikumisõpetaja ning lapsevanematega, et saavutada parim valmisolek kooli minekuks.
isikupärane ja eriline nii käitumuslikult, kui maailmavaatelt.
kursis innovaatiliste õppe-ja kasvatustegevust toetavate õppevahenditega.
võimeline mõistma ja aktsepteerima oma kaaslaste eripärasid.

MISSIOON 
KENE lasteaed on koostööaldis, eriline, nutikas ja empaatiline lasteasutus, mis pakub kõige innovaatilisemat alushariduse õpet Tartumaal elavatele 1,5 kuni 7-aastastele lastele. 
                     
VISIOON
KENE lasteaed vähendab kergemate hariduslike erivajadustega laste lasteaiajärjekorda Tartumaal ning on turuliider eralasteaia teenust pakkuvate ettevõtete seas.