Teaduslabori laste õppe- ja kasvatustegevustes pannakse suurt rõhku käelisele tegevusele, kunstile ja meisterdamisele. Lapses tekitatakse huvi kõige uue vastu tema ümber ning suunatakse tema sotsiaalseid oskusi läbi algatusvõimet nõudvate tegevuste. Teaduslabori laps on isikupärane ja läheneb asjadele innovaatiliselt. Teaduslabor on liitrühm.

Teraapialabori laste õppe- ja kasvatustegevustes kasutatakse erivajadustega laste arendamisel innovaatilisi meetodeid ning personaalset lähenemist. Iga laps on eriline, nii ka talle lähenemine. Laste kõne arengut toetab 4 korda nädalas logopeed. Teraapialabori laps on empaatiline ning loov. Teraapialabor on tasandusrühm.

Terviselabori laste õppe- ja kasvatustegevustes on kesksel kohal tervise edendus. Õppe-ja kasvatustegevuste käigus pannakse suurt rõhku tervislikule toitumisele ning liikumisele. Erivajadustega laste arengu toetamiseks on rühmas ka eripedagoog ning logopeed. Terviselabori laps on uudishimulik ja algatusvõimeline. Terviselabor on liitpuudega laste rühm.