Teaduslabori laste õppe- ja kasvatustegevustes pannakse suurt rõhku käelisele tegevusele, kunstile ja meisterdamisele. Lapses tekitatakse huvi kõige uue vastu tema ümber ning suunatakse tema sotsiaalseid oskusi läbi algatusvõimet nõudvate tegevuste. Teaduslabori laps on isikupärane ja läheneb asjadele innovaatiliselt. Teaduslabor on sobitusrühm.

Teraapialabori laste õppe-ja kasvatustegevustesse kaasatakse planeeritult teraapiakoerad ning muusikateraapia. Erivajadustega laste arendamisel kasutatakse innovaatilisi meetodeid. Iga laps on eriline, nii ka talle lähenemine läbi erinevate meetodite. Teraapialabori laps on empaatiline ning loov. Teraapialabor on tasandusrühm.

Terviselabori laste õppe- ja kasvatustegevustes pannakse suurt rõhku tervislikule toitumisele. Laps kaasatakse õppetegevuste käigus nn toidulaborisse, mille käigus areneb laste peenmotoorika ning aisting. Erivajadustega laste arengu tähtsaimaks osaks peame personaalset lähenemist. Terviselabori laps on uudishimulik ja algatusvõimeline. Terviselabor on liitpuudega laste rühm.