KENE LASTEAED PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eralasteaia (edaspidi Lasteaed) ametlik nimetus: KENE lasteaed.
1.2. Lasteaed tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud tegevusloa alusel. 
1.3. Lasteaed loob tingimused alushariduse omandamiseks. Alusharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis.
1.4. KENE lasteaia pidaja on Kenetrin OÜ (edaspidi Pidaja), mille äriregistrikood on: 14209465.
1.5. KENE lasteaed asub aadressil: Tähe 98, Tartu, Tartumaa.
1.6. Ametlikult kasutatav e-posti aadress on info@kenelasteaed.ee.
1.7. Lasteaia asjaajamis- ning õppe-ja kasvatustegevuste keel on eesti keel.
1.8. Lasteaed juhindub oma tegevuses Erakooliseadusest, Koolieelse lasteasutuse seadusest, Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast ja teistest koolieelsete lasteasutuste tegevust reguleerivatest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

2. STRUKTUUR

2.1. Lasteaia juhtorganid on nõukogu ja direktor.
2.2. Lasteaias on vähemalt 3 rühma lastele vanuses 1,5 - 7 eluaastat.
2.3. Lasteaia direktor moodustab õppeaasta alguseks vastavalt vajadusele aia- sõime-, liit- või tasandusrühmad.
2.4. Vajadusel on võimalik moodustada ka eri-või sobitusrühmi.
2.5. Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem, kui teistes Lasteaia rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta.
2.6. Tasandusrühmas käivate laste arv on 12.
2.7. Lasteaed võtab tasandusrühma vastu kõnehäirega ning kergemate hariduslike erivajadustega lapsi.
2.8. Erivajadustega laps võetakse sobitus-, tasandus või erirühma vastu lapsevanema kirjaliku avalduse alusel ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse §-s 50 nimetatud nõustamiskomisjoni soovitusel.

3. DIREKTORI PÄDEVUS NING ÜLESANDED

3.1. Direktor juhib ja esindab Lasteaeda, järgides Pidaja ja Lasteaia nõukogu seaduslikke korraldusi.
3.2. Direktor kannab vastutust Lasteaia üldseisundi ja arengu eest.
3.3. Direktor esitab nõukogule kord kuue kuu jooksul ülevaate Lasteaia õppetegevusest.
3.4. Direktor sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud õpetajatega ja lasteasutuse majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate töötajatega.
3.5. Direktori kinnitab ja vabastab ametist Pidaja.

4. NÕUKOGU PÄDEVUS NING ÜLESANDED

4.1. Nõukogu on 5-liikmeline Lasteaia kollegiaalne otsustuskogu ja tema koosseisu kinnitab direktori ettepanekul Pidaja.
4.2. Nõukogusse kuuluvad:
4.2.1. Pidaja juhatuse liige;
4.2.2. Lasteaia direktor;
4.2.3. Pedagoogide esindaja – valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul;
4.2.4. Kaks (2) lastevanemate esindajat (valitakse lastevanemate koosolekul õppeaasta algul);
4.3. Nõukogu volituste kestus on 5 õppeaastat.
4.4. Nõukogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt juhul, kui tema staatus nõukokku kuuluda lõppeb enne nõukogu volituste lõppemist.
4.5. Nõukogu esitab pidajale kinnitamiseks põhikirja muutmisettepanekud.
4.6. Kuulab ära direktori iga-aastase Lasteaia arengukava täitmise ülevaate ja aruande Lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest.
4.7. Kuulab ära direktori ülevaate Lasteaia eelarve, Lasteaia Pidaja majandusaasta aruande ja vahearuannete kohta.
4.8. Annab direktorile ja Pidajale soovitusi Lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks.
4.9. Teeb direktorile ja Pidajale ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks.
4.10. Osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.
4.11. Teeb üksikküsimustes otsuseid nõukogu pädevusse kuuluvates valdkondades.

5. PÕHIKIRJA MUUTMISE KORD

5.1. Põhikirja ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks nõukogule ja pedagoogilisele nõukogule.
5.2. Põhikirja muudatused kinnitab Pidaja nõukogu ettepanekul.

6. PEDAGOOGIDE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Õpetajate õigused:
6.1.1. teha ettepanekuid direktorile, nõukogule ning Pidaja juhatusele lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ja arendamiseks;
6.1.2. anda hinnanguid lasteaia tegevuse kohta;
6.1.3. võtta osa erialasest täiendusõppest;
6.2. Õpetajate kohustused:
6.2.1. luua tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitseda laste elu ja tervise eest lasteaias; tagada laste turvalisus.
6.2.2. kehtiva õppe-, tegevus- ja päevakava järgimine;
6.2.3. võtta osa lasteaia üldkoosolekutest, pedagoogilistest nõupidamistest ja täita nendel koosolekutel vastu võetud otsuseid. Pedagoogid kuuluvad Lasteaia pedagoogilisse nõukogusse;
6.2.4. nõustada lasteaias käivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
6.2.5. täita ametijuhendiga kehtestatud ning direktori poolt kinnitatud ülesandeid.
6.3. Muud töötajad:
6.3.1. tagavad Lasteaia majandusliku teenindamise, õpetajate abistamise ja häireteta töö;
6.3.2. tagavad Lasteaia vara säilimise ning selle taastamise ja täiendamise;
6.3.3. jälgivad Lasteaia territooriumi ja vara seisukorda, töökaitse- ja tuleohutusvahendite korrasolekut, rakendavad abinõusid nende õigeaegseks remondiks.
6.3.4. Kogu personali õigused ja kohustused on kehtestatud direktori poolt kinnitatud ametijuhendites või töölepingutes.
6.4. Kogu personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.
6.5. Lasteaia direktor, õpetaja, lasteaia majandamist tagav või õpetajaid abistav töötaja ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi KarS § 133 lg 2 p-s 2, § 141 lg 2 p-s 1, § 142 lg 2 p-s 1, § 143 lg 2 p-s 1, § 1431 lg 2 p-s 1, §§-des 144–146 või §§des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.
6.6. Õpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab pidaja direktori ettepanekul. Kui vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavat pedagoogi, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta isikuga, kellel on vähemalt keskharidus.

7. ÕPPE-JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

7.1. Lasteaias omandatavaks hariduse liigiks on alusharidus.
7.2. Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.
7.3. Lasteaia õppekava kinnitab Pidaja. Lasteaia õppekava koostamisest ja arendamisest võtavad osa Lasteaia pedagoogid, kaasates lapsevanemaid ja Lasteaia nõukogu. Muudatused kinnitab Pidaja.
7.4. Pedagoogidel on õigus valida õppemeetodeid ja vahendeid, kui nende rakendamisel ei ohustata laste vaimset ega füüsilist tervist.
7.5. Õppe- ja kasvatustöös järgitakse Lasteaia traditsioone.
7.6. Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille kinnitab direktor käskkirjaga.
7.7. Päevakava koostamisel arvestatakse Lasteaia õppekava.
7.8. Lasteaia tegevuskavas on eraldi välja toodud muusika- ning liikumistegevuste kellaajad, ülejäänud õppekavas ettenähtud tegevused viiakse läbi igapäevaselt, lõimituna komplekstegevustena.
7.9. Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.
7.10. Lasteaed tegutseb aastaringselt. Õppeaasta kestab 1.septembrist järgmise aasta 31. augustini.
7.11. Vajadusel kinnitatakse Pidaja otsusega lasteaia tegutsemine hooajaliselt.
7.12. Lasteaed on avatud igal argipäeval kell 07.30 – 18.30.

8. LAPSE LASTEAEDA VASTUVÕTMISE KORD

8.1. Lasteaeda võetakse vastu 1,5 - 7- aastaseid lapsi, lapsevanema avalduse alusel.
8.2. Erivajadustega laps võetakse tasandus-, sobitus- või erirühma vastu vanema kirjaliku avalduse alusel ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse §-s 50 nimetatud nõustamiskomisjoni soovitusel.
8.3. Lasteaia rühmade komplekteerimise periood on 15.aprillist kuni 15. augustini. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi Lasteaeda kogu aasta kestel.
8.4. Koha saamise võimalusest teavitatakse vanemat kirjalikult e- posti teel alates 15. aprillist 5 tööpäeva jooksul.
8.5. Vanemal on kohustus vastava teate saamisel hiljemalt 15. maiks aktsepteerida kirjalikult e-posti teel pakkumine.
8.6. Lasteaeda vastuvõetud lapsevanema ja lasteaia Pidaja vahel sõlmitakse leping hiljemalt kümme päeva enne esimese õppemaksu tasumise tähtaega, kuid mitte hiljem kui kümme päeva enne õppetöö algust, milles määratakse:  
8.6.1. Lasteaeda astumise aeg;                                                                                              
8.6.2. õppetöö läbiviimise koht ja aadress;
8.6.3. õppemaksu suurus (summa) ja selle arvestamise meetod;
8.6.4. õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg;
8.6.5. õppemaksu tagastamise alused ja kord;
8.6.6. lepingu muutmise ja lõpetamise alused ja kord;
8.6.7. vaidluste lahendamise kord.
8.7. Direktor komplekteerib rühmad sõlmitud lepingute alusel hiljemalt 15. augustiks ning kinnitab 3 tööpäeva jooksul rühmade nimekirjad käskkirjaga.
8.8. Laps arvatakse Lasteaiast välja kahe kuu õppemaksu tasumata jätmise eest; aga ka vanema avalduse alusel või Lasteaia tegevuse lõpetamisel.

9. LASTE ÕIGUSED

9.1. Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
9.2. eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
9.3. pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele.

10. LAPSEVANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

10.1. Vanemal on õigus:
10.1.1. tuua last Lasteaeda ja viia ära vanematele sobival lasteaia lahtioleku ajal Lasteaia päevakava järgides;
10.1.2. nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
10.1.3. tutvuda Lasteaia õppe- ja päevakavaga;
10.1.4. saada teavet Lasteaia töökorralduse kohta.
10.2. Vanem on kohustatud:
10.2.1. looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks Lasteaias; 10.2.2. kinni pidama Lasteaia päevakavast ja kodukorrast;
10.2.3. tasuma Lasteaias koha kasutamise eest õppemaksu ja toitlustustasu, Kenetrin OÜ juhatuse poolt kehtestatud ajal ja ulatuses ning järgima muid Lepingust tulenevaid kohustusi.
10.2.4. kinni pidama Lasteaia Pidaja poolt kehtestatud õigusaktidest ja normidest.

11. ÕPPEMAKSU KEHTESTAMINE JA KORD

11.1. Õppemaks:
11.1.1. Lasteaia õppemaks koosneb kohaliku omavalitsuse poolt eraldatavast toetusest ja lapsevanema poolt makstavast õppemaksust;
11.1.2. Lasteaia õppemaksu suuruse kehtestab Pidaja üheks õppeaastaks;
11.1.3. ettepaneku õppemaksu suuruse ja muutmise kohta teeb Lasteaia Pidaja nõukogule mai kuu jooksul järgmiseks õppeaastaks;
11.1.4. õppemaksu suurust võib tõsta vastavalt Lasteaia ja õppemaksu maksja vahel sõlmitud lepingus kehtestatud alusel ja korras ning vastavalt erakooliseadusele.
11.1.5. õppemaksu suurus kinnitatakse Pidaja poolt Lasteaia direktori ettepanekul arvestades Lasteaia finantsmajanduslikku seisu hiljemalt 2 kuud enne õppeaasta algust;
11.1.6. õppemaksu suurus ja tasumise kord määratakse Pidaja ja lapsevanema vahelise Lepinguga;
11.1.7. õppemaksu suurust võib muuta Kenetrin OÜ juhatuse otsusega (Kenetrin OÜ ja lapsevanema vahelises Lepingus);
11.1.8. lasteaia Pidajal on õigus Lasteaia nõukogu ettepanekul ja lapsevanema või seadusliku esindaja avalduse alusel teha erand õppemaksu maksmisel;
11.1.9. Lasteaia Pidajal on õigus lapsevanem või seaduslik esindaja vabastada osaliselt või täielikult õppemaksu maksmise kohustusest või ajatada õppemaksu maksmine;
11.1.10. õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võetakse arvesse lapsevanema või seadusliku esindaja perekonna majanduslikku seisundit ja osalust Lasteaia füüsilise ning vaimse keskkonna arendamisel.

12. TOITLUSTUSE TASUMISE KORD

12.1. toitlustustasu kehtestatakse eelarveaastaks, mille arvestab ja kehtestab toidu teenusepakkuja;
12.2. toitlustustasu suurust on võimalik muuta seoses toiduainete hinna, elektrihinna ja veehinna kallinemise tõttu erandjuhtudel õppeaasta jooksul;
12.3. lapse toitlustustasu Lasteaias katab lapsevanem vastavalt kohalkäidud päevade arvule, puudumisest teavitatakse üks päev ette.
12.4. toitlustustasu suurus ja tasumise kord määratakse Pidaja ja lapsevanema vahelise lepinguga;

13. TEGEVUSE LÕPETAMISE KORD

13.1. Pidaja on kohustatud algatama Lasteaia tegevuse lõpetamise, kui: 
13.1.1. Pidajal puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
13.1.2. Pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
13.1.3. Pidaja või nõukogu on võtnud vastu otsuse, et Lasteaia edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;
13.1.4. lõpetamine on seadusega ette nähtud.
14.2. Lasteaia tegevuse lõpetamisest teatatakse lapsevanematele, töötajatele ja Haridus– ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud ette.