ÕPPEMAKS

KENE lasteaia hinnakiri 2018. aastal

 1. Lasteaiateenuse hinna kujunemine:
  1. Tartu linna eelarvest eralasteaiale toetuse eraldamise tingimused ja kord (https://www.riigiteataja.ee/akt/419052017008 ).
  2. Tartu linna määrus „Eralasteaiale eraldatava toetuse suuruse kehtestamine 2018.aastaks“  (https://www.riigiteataja.ee/akt/411012018047 ).
   1. Täisajalist õppekohta kasutav laps sobitusrühmas 218€.
   2. Täisajalist õppekohta kasutav haridusliku erivajadusega laps sobitusrühmas 654€.
   3. Täisajalist õppekohta kasutav laps tasandusrühmas 436€.
   4. Täisajalist õppekohta kasutav laps liitpuudega laste rühmas 1 308€.
  3. Täiendava toetuse eraldamine eralasteaiale Tartu linna eelarvest (Eralasteaiale toetuse eraldamise kord, § 7, https://www.riigiteataja.ee/akt/419052017008 ). Täiendava toetuse suurus on 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. 2018.aastal on Tartu linna poolt eraldatava täiendava toetuse suuruseks eralasteaiale 70,5€ lapse kohta.
  4. Vanema makstava õppemaksu suurus võrrelduna täisajalise koha õppemaksuna ei ületa Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt kaetavat osa. Vanema poolt kaetava õppemaksu suurus Tartu linnas on 2018.aastal 70,5€ (https://www.riigiteataja.ee/akt/419052017008 ).
 2. Vastavalt punktile 1 kujuneb täisajalise koha hinnaks KENE lasteaias 2018.aastal:
  1. Täisajalist õppekohta kasutav laps sobitusrühmas 359€
  2. Täisajalist õppekohta kasutav haridusliku erivajadusega laps sobitusrühmas 795€.
  3. Täisajalist õppekohta kasutav laps tasandusrühmas 577€.
  4. Täisajalist õppekohta kasutav laps liitpuudega laste rühmas 1449€. 
 3. Lapsevanema poolt kaetava osa suurus KENE lasteaias on alates 01.03.2018  70,5€.
 4. KENE lasteaed võtab vastu ka asukohajärgsest omavalitsusest väljaspool elavaid lapsi. Õppemaksu toetuse saamiseks palume pöörduda elukohajärgse omavalitsuse poole